دسته: حسابداری و اقتصاد

موسسه حسابرسي و حسابداري

 مقدمه: با بهره گيري از دست آورد بزرگ مضر انقلاب صنعتي، يعني سازماندهي و همكاري، شركتهاي شكل گرفته، كه مسئووليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين...

تورم

سياست داخلي : تورم تورم براي مردم كشورمان اكنون كلمه اي بسيار آشناست.كلمه اي چندش آور مهمان ناخواسته اي بوده و به همين راحتي هم دست بردار نمي باشد. حال چطور اين مهمان نا...

تحول حسابداري دولتي ايران

تحول حسابداري دولتي ايران تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با تاريخ تكوين حسابداري نيست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه...