دسته: حقوق

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی اصل ۱۹ – برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد...

چک

چک بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص...

حقوق تجارت

حقوق تجارت انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن...

حذف دادسرا و تبعات آن

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول ۱۶۲ و ۱۶۴ و ۱۷۲ قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي...

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی و حقوق خصوصی حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که...