دسته: صنعت

مباني طراحي صنعتي

 مباني طراحي صنعتي بخش هاي مرتبط با طراحي محصول: طراحي محصول:۱-هزينه ها ۲-توليد ۳-عملكرد ۴-تطبيق با انسان ۵-فروش و نوآوري ۶-نياز بازار ۷-توزيع ويژگي هايي كه يك محصول بايد دارا باشد: طراحي محصول:۱-عملكرد...

لامپ ها و روشنایی

لامپ ها و روشنایی چندین سال از از اختراع اولین لامپ به دست تماس ادیسون می گذرد در این مدت که از عمر لامپ می گذرد این اختراع بشری سیر تکاملی یافته است و...

دوچرخه و صنعت دوچرخه سازی قوچان

 دوچرخه و صنعت دوچرخه سازی قوچان (سهامی عام) وابسته به بانک صنعت و معدن مجتمع دوچرخه سازی قو چان دفتر مرکزی : تهران _خیابان میر داماد _ خیابانم شنگرفت شماره ۶ تلفن: ۴۲۷۵۰۴۵...